1911 ОПІКИ

1911 ОПІКИ

ВИЗНАЧЕННЯ

Опис опіків з зазначенням ступенів в Австралії не застосовується. Актуальна термінологія стосується «товщини» опіку, яка може бути частковою чи повною.

Оскільки термін «поверхневий» може використовуватися для опису випадків еритеми та утворення пухирів (часткова товщина), кодувальник має проконсультуватися з клініцистом перш ніж застосовувати код еритеми. За відсутності рекомендацій клініциста «поверхневий» опік, недостатньо чітко класифікований як еритема, має кодуватися як опік часткової товщини (пухирі, втрата епідермісу).

КЛАСИФІКАЦІЯ

Опіки за локалізацією

Опіки класифікуються за локалізацією в таких блоках:

T20-T25 Опіки зовнішньої поверхні тіла, з уточненою локалізацією

T26-T28 Опіки ока та внутрішніх органів

T29-T30 Опіки численних та неуточнених ділянок тіла

Сонячні опіки

Для повного опису ушкоджень, завданих сонячними опіками, мають використовуватися кілька діагностичних кодів.

L55.0 Сонячний опік, еритема

L55.1 Сонячний опік, часткова товщина

L55.2 Сонячний опік, повна товщина

Для позначення локалізації сонячного опіку використовується супутній код з блоків T20-T25, T29-T30, а допоміжний код з T31.- Опіки, класифіковані відповідно до площі ураженої поверхні тіла вказує на відсоток площі поверхні тіла, враженої сонячним опіком. Слід зазначити відповідний код зовнішньої причини для уточнення обставин виникнення сонячного опіку, наприклад X32 Нещасний випадок, пов’язаний з дією сонячного світла або W89 Вплив штучного видимого світла та ультрафіолетового випромінювання. Використовуються відповідні коди місця події (Y92.-) та діяльності (U50-U73).

Послідовність кодів

Першою кодується локалізація найсильнішого опіку. Наприклад, код опіку повної товщини слід розташовувати перед кодом опіку часткової товщини. Навіть якщо опік часткової товщини охоплює більшу площу поверхні тіла (ППТ), опік повної товщини все одно має зазначатися першим.

За наявності множинних опіків однакової товщини першою кодують локалізацію, що охоплює найбільшу ППТ.

Опіки, що вимагають трансплантації, повинні кодуватися раніше тих опіків, що трансплантації не вимагають.

Коди локалізації

Опіки слід, наскільки це можливо, кодувати з уточненням локалізації.

Наприклад, опіки стінки черевної порожнини та очеревини часткової товщини кодуються таким чином:

T21.23 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], черевної стінки та

T21.25 Опік тулуба часткової товщини [пухирі, втрата епідерміса], статевих органів [зовнішніх], а не

T29.2 Опіки численних ділянок тіла, не більше ніж опіки часткової товщини

Опіки однієї локалізації, але різної товщини мають кодуватися відповідно до найбільшої товщини.

Наприклад, опіки щиколотки часткової та повної товщини кодуються як: T25.3 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи повної товщини

Множинні опіки та травми 

Якщо кількість кодів у певному випадку перевищує доступну кількість полів, можна використовувати коди множинних опіків, щоб забезпечити кодування всіх значних станів і правильний їх розподіл за групами АС-ДСГ. У разі необхідності використання множинних кодів вони мають застосовуватися для позначення опіків часткової товщини, а для позначення опіків повної товщини слід використовувати точніші коди.

Площа поверхні тіла (ППТ)

Кожен випадок опіку, якому присвоєний код з блоку T20-T25 Опіки зовнішньої поверхні тіла, з уточненою локалізацією або T29 Опіки численних ділянок тіла (за винятком ока та внутрішніх органів), має супроводжуватися кодом з рубрики T31 Опіки, класифіковані
відповідно до площі ураженої поверхні тіла для позначення відсотку площі постраждалої поверхні тіла (ППТ). Код T31 важливий з точки зору групування за АС-ДСГ і має бути розташований таким чином, щоби бути врахованим в процесі групування. Зазвичай його вказують після останнього коду локалізації.

Код T31 Опіки, класифіковані відповідно до площі ураженої поверхні тіла обов’язково має складатися з п’яти символів. П’ятий символ «0» вказує, що має місце опік повної товщини, що охоплює менше 10% ППТ, або ж що компонент повної товщини неуточнений. Четвертий символ - це сума площі всіх уражених ділянок тіла. Інформація про ППТ має надаватися клініцистами у відповідній документації.

При наступних госпіталізаціях для перев’язки, трансплантації або санації опіку (див. нижче) слід використовувати код ППТ, що відповідає поверхні, яка лікується протягом даного епізоду надання допомоги.

Опік дихальних шляхів

Будь-які випадки опіку дихальних шляхів кодуються в рубриці T27 Опік дихальних шляхів.

Код T31 Термічні опіки, класифіковані відповідно до розміру ураженої поверхні тіла не можна використовувати разом з кодами з рубрик T27 Опік дихальних шляхів або T28 Опік інших внутрішніх органів за винятком випадків, коли наявні також опіки зовнішньої поверхні тіла. Коди з рубрик T27-T28 зазвичай не використовуються для позначення основного діагнозу в разі наявності зовнішніх опіків, якщо тільки клініцист не вказав чітко, що опік(и) дихальних шляхів є найзначнішим діагнозом.

Накладання пов’язки/санація опіків

Накладання пов’язки на опіки кодується лише тоді, коли для виконання процедури потрібно застосовувати церебральну анестезію (див. АСК 0042 Процедури, що зазвичай не кодуються). Множинні накладання пов’язок або санації опіків, що виконуються протягом одного оперативного епізоду, позначаються одним кодом. Якщо протягом одного оперативного епізоду виконуються і накладання пов’язки, і санація однієї ділянки, кодується лише санація. Слід використовувати код, що вказує на загальну площу поверхні тіла, що піддається санації (див. блок [1627] Обробка опіку). Якщо протягом одного оперативного епізоду:
 в одному місці виконується санація, а в іншому накладається пов’язка, використовується один код для позначення санації та ще один - для позначення накладання пов’язки;
 в кількох місцях виконується санація, а в кількох інших місцях - накладаються пов’язки, використовується один код для позначення санації та ще один - для позначення накладання пов’язок. Використані коди покликані позначати загальну площу поверхні тіла, на яку було накладено пов’язки, а також загальну площу поверхні тіла, що піддавалася санації (див. блоки [1600] Накладання пов’язок при опіку та [1627] Обробка опіку).

Госпіталізація для перев’язки опіку

Код Z48.0 Догляд за хірургічними пов’язками та швами використовується при госпіталізації з метою перев’язки. Відповідний код опіку зазначається як супутній діагноз.

Повторна госпіталізація для лікування опіку або ускладнень

За наступних госпіталізацій з метою трансплантації та санації опіків слід позначати основний діагноз відповідним кодом опіку, якщо тільки не йдеться про госпіталізацію для лікування ускладнення або пізнього ефекту - тоді основним діагнозом буде таке ускладнення або ефект (наприклад, контрактура рубця).

Кодування інфекцій в пацієнтів з опіками

Стандартною клінічною практикою при роботі з пацієнтами з опіками є профілактичне лікування інфекцій. Тому завжди перед тим, як використати код інфекції, необхідно звертатися до клініциста. Якщо зафіксовано інфікований опік, використовують код T79.3 Посттравматична ранова інфекція, не класифікована в інших рубриках та код з блоку B95- B97 Бактеріальні, вірусні та інші інфекційній агенти для позначення організму, якщо він відомий.

ПРИКЛАД 1

Пацієнт госпіталізований з опіком кисті руки повної товщини (4% ППТ). Опік спричинений кип’ятком. На 10-й день опік став інфікований, мазок виявив золотистий стафілокок. Рану було перев’язано, пацієнт розпочав курс антибіотиків, після чого його було виписано.

Коди:

T23.3 Опік зап’ястка та кисті повної товщини

T31.00 Опіки з залученням менше 10% поверхні тіла, опік повної товщини менше 10% або неуточнений

T79.3 Посттравматична ранова інфекція, не класифікована в інших рубриках

B95.6 Staphylococcus aureus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках

X12 Нещасний випадок, пов’язаний з дією інших гарячих рідин

Y92.9 Неуточнене місце події

U73.9 Неуточнений вид діяльності