(Q20-Q28) ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (Q20-Q28)

Q20 Вроджені вади розвитку порожнин серця та з’єднань
Виключено:
Декстрокардія з локалізаційною інверсією (Q89.31)
Дзеркально відображене розташування передсердя з локалізаційною інверсією (Q89.32)

Q20.0 Спільний артеріальний стовбур
Незарощений артеріальний стовбур

Q20.1 Подвоєння вихідного отвору правого шлуночка
Синдром Тауссіга-Бінга
Транспозиція великих судин, часткова
Необхідно також кодувати дефект міжшлуночкової перегородки (Q21.0-), якщо є.

Q20.2 Подвоєння вихідного отвору лівого шлуночка

Q20.3 Дискордантне шлуночково-артеріальне з’єднання

◙Q20.30 Дискордантне шлуночково-артеріальне з’єднання, неуточнене

◙Q20.31 Транспозиція великих судин, повна
Декстротранспозиція аорти
D-Транспозиція великих судин

◙Q20.39 Інше уточнене дискордантне шлуночково-артеріальне з’єднання

Q20.4 Подвоєння вхідного отвору шлуночка

◙Q20.40 Подвоєння вхідного отвору шлуночка, неуточнене

◙Q20.41 Подвійний приплив до лівого шлуночка

◙Q20.42 Подвійний приплив до правого шлуночка

◙Q20.49 Інше уточнене подвоєння вхідного отвору шлуночка
Спільний шлуночок
Трикамерне двопередсердне серце
Єдиний шлуночок серця
Одношлуночкове серце невідомої морфології

Q20.5 Дискордантне передсердно-шлуночкове з’єднання

◙Q20.50 Дискордантне передсердно-шлуночкове з’єднання, неуточнене

◙Q20.51 Скоригована транспозиція
Лівотранспозиція
L-Транспозиція великих артерій

◙Q20.52 Інверсія шлуночків

◙Q20.59 Інше уточнене дискордантне передсердно-шлуночкове з’єднання

Q20.6 Ізомерія вушка передсердя
Використовуйте додатковий код (Q89.01) для позначення аспленії.
Використовуйте додатковий код (Q89.02) для позначення поліспленії.

Q20.8 Інші вроджені вади розвитку серцевих порожнин та з’єднань

◙Q20.81 Гіпоплазія правого шлуночка
Виключено: з синдромом гіпоплазії правих відділів серця (Q22.6)

◙Q20.82 Гіпоплазія лівого шлуночка
Виключено: з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця (Q23.4)

◙Q20.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серцевих порожнин та з’єднань

Q20.9 Вроджена вада розвитку серцевих порожнин та з’єднань, неуточнена

Q21 Вроджені вади розвитку серцевої перегородки
Виключено: набутний дефект перегородки серця (I51.0)

Q21.0 Дефект міжшлуночкової перегородки
Виключено: з тетрадою Фалло (Q21.3)

◙Q21.00 Дефект міжшлуночкової перегородки, неуточнений

◙Q21.01 М’язовий дефект міжшлуночкової перегородки

◙Q21.02 Перимембранозний дефект міжшлуночкової перегородки

Мембранозний
Парамембранозний
Субаортальний
} дефект міжшлуночкової перегородки

◙Q21.03 Субартеріальний (підартеріальний) дефект міжшлуночкової перегородки

Конусноперегородковий
Подвійний комітований субартеріальний
Лійкоподібний
Підлегеневий
Надхрестовинний
} дефект міжшлуночкової перегородки

◙Q21.04 Дефект Гербоде

◙Q21.09 Інший уточнений дефект міжшлуночкової перегородки
Множинні дефекти міжшлуночкової перегородки БДВ
Некомітований дефект міжшлуночкової перегородки
Хвороба Роджера
Підхрестовинний дефект міжшлуночкової перегородки

Q21.1 Дефект міжпередсердної перегородки
Виключено: первинний дефект міжпередсердної перегородки (Q21.21)

◙Q21.10 Дефект міжпередсердної перегородки, неуточнений

◙Q21.11 Відкритий або персистентний овальний отвір
Незакриття овального отвору

◙Q21.12 Дефект венозного синуса

◙Q21.13 Дефект вторинного отвору
Дефект міжпередсердної перегородки ІІ типу

◙Q21.14 Дефект перегородки коронарного синуса

Дефект міжпередсердної перегородки, локалізований у коронарному синусі

◙Q21.15 Синдром Лютембахера

◙Q21.19 Інший уточнений дефект міжпередсердної перегородки
Трикамерне серце з двома передсердями
Єдине спільне передсердя

Q21.2 Дефект передсердно-шлуночкової перегородки

◙Q21.20 Дефект передсердно-шлуночкової перегородки, неуточнений
Відкритий передсердно-шлуночковий канал

◙Q21.21 Дефект первинного отвору
Дефект міжпередсердної перегородки І типу

◙Q21.22 Неповний дефект спільної передсердно-шлуночкової перегородки
Частковий дефект спільного передсердно-шлуночкового каналу

◙Q21.23 Проміжний дефект спільної передсердно-шлуночкової перегородки
Проміжний дефект спільного передсердно-шлуночкового каналу

◙Q21.24 Повний дефект спільної передсердно-шлуночкової перегородки
Спільний передсердно-шлуночковий:

 • канал
 • отвір

◙Q21.29 Інший уточнений дефект передсердно-шлуночкової перегородки

Q21.3 Тетрада Фалло
Дефект міжшлуночкової перегородки зі стенозом або атрезією легеневої артерії, декстропозицією
аорти та гіпертрофією правого шлуночка
Виключено: Тетрада Фалло з дефектом міжпередсердної перегородки (Q21.83)

Q21.4 Дефект перегородки між аортою та легеневою артерією
Дефект аортальної перегородки
Аорто-легенево-артеріальне вікно

Q21.8 Інші вроджені вади розвитку серцевої перегородки

◙Q21.81 Дефект Ейзенменгера
Виключено:
Ейзенменгера:

 • комплекс (I27.8)
 • синдром (I27.8)

◙Q21.82 Тріада Фалло

◙Q21.83 Пентада Фалло
Тетрада Фалло з дефектом міжпередсердної перегородки

◙Q21.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серцевої перегородки
Інші уточнені вроджені дефекти закриття серцевої перегородки

Q21.9 Вроджена вада розвитку серцевої перегородки, неуточнена
Дефект закриття серцевої перегородки БДВ
Дефект перегородки (серця) БДВ

Q22 Вроджені вади розвитку клапана легеневого стовбура та тристулкового клапана

Q22.0 Атрезія клапана легеневого стовбура
Відсутність клапана легеневого стовбура

Q22.1 Вроджений стеноз клапана легеневого стовбура
Вроджене злиття клапана легеневого стовбура

Q22.2 Вроджена недостатність клапана легеневого стовбура
Вроджена регургітація клапана легеневого стовбура
Недостатність клапана легеневого стовбура

Q22.3 Інші вроджені вади розвитку клапана легеневого стовбура

◙Q22.30 Вроджена вада розвитку клапана легеневого стовбура, неуточнена
Вроджена вада розвитку клапана легеневого стовбура БДВ

◙Q22.31 Дисплазія клапана легеневого стовбура
Гіпоплазія клапана легеневого стовбура

◙Q22.39 Інші уточнені вроджені вади розвитку клапана легеневого стовбура

Q22.4 Вроджений стеноз та атрезія тристулкового клапана

◙Q22.41 Вроджений стеноз тристулкового клапана

◙Q22.42 Вроджена атрезія тристулкового клапана
Відсутність тристулкового клапана

Q22.5 Аномалія Ебштейна

Q22.6 Синдром правобічної гіпоплазії серця
Включено:
Гіпоплазія:

 • легеневої(ого):
  • артерії
  • клапана
 • тристулкового клапана

Недорозвиненість правого шлуночка

Q22.8 Інші вроджені вади розвитку тристулкового клапана

◙Q22.81 Вроджена недостатність тристулкового клапана

◙Q22.82 Вроджена дисплазія тристулкового клапана
Гіпоплазія тристулкового клапана

◙Q22.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку тристулкового клапана
Неправильне розташування тристулкового клапана

Q22.9 Вроджена вада розвитку тристулкового клапана, неуточнена

Q23 Вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів

Q23.0 Вроджений стеноз та атрезія аортального клапана
Виключено:
Вроджений субаортальний стеноз (Q24.4)
Стеноз при синдромі лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4)

◙Q23.01 Вроджений стеноз аортального клапана

◙Q23.02 Вроджена атрезія аортального клапана
Відсутність аортального клапана

Q23.1 Вроджена недостатність аортального клапана
Вроджена аортальна недостатність

Q23.2 Вроджений мітральний стеноз та атрезія

◙Q23.21 Вроджений мітральний стеноз

◙Q23.22 Вроджена мітральна атрезія
Відсутність мітрального клапана

Q23.3 Вроджена мітральна недостатність

Q23.4 Синдром лівобічної гіпоплазії серця
Атрезія або виражена гіпоплазія устя або клапана аорти з:

 • гіпоплазією висхідної частини аорти та дефектом розвитку лівого шлуночка з:
 • мітрального клапана:
  • атрезією
  • стенозом

Q23.8 Інші вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів

◙Q23.81 Вроджена дисплазія аортального клапана
Вроджена гіпоплазія аортального клапана
Виключено: з синдромом лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4)

◙Q23.82 Вроджена дисплазія мітрального клапана
Вроджена гіпоплазія мітрального клапана

◙Q23.83 Вроджений двостулковий аортальний клапан

◙Q23.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів

Q23.9 Вроджена вада розвитку аортального та мітрального клапанів, неуточнена

Q24 Інші вроджені вади розвитку серця

Виключено: ендокардіальний фіброеластоз (I42.4)

Q24.0 Декстрокардія
Виключено:
Декстрокардія з локалізаційною інверсією(Q89.31)
Ізомерія вушка передсердя (з аспленією або поліспленією) (Q20.6)
Дзеркально відображене розташування передсердь з локалізаційною інверсією (Q89.32)

Q24.1 Лівокардія
Примітка:
Розташування серця у лівій половині грудної клітки з верхівкою, що направлена вліво, але з локалізаційною інверсією інших внутрішніх органів та дефектами серця, або корегованою транспозицією великих судин.

Q24.2 Трипередсердне серце

Q24.3 Лійкоподібний стеноз клапана легеневого стовбура

Q24.4 Вроджений субаортальний стеноз

Q24.5 Аномалія розвитку коронарних судин
Вроджена аневризма вінцевої (артерії)

Q24.6 Вроджена серцева блокада

Q24.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку серця

◙Q24.81 Аномальні зв’язки серця

◙Q24.82 Вроджена кардіомегалія

◙Q24.83 Вроджена вада серця з первинним ціанозом

◙Q24.84 Вроджений дивертикул серця
Вроджений дивертикул лівого шлуночка

◙Q24.85 Вроджена вада розвитку перикарда, не класифікована в інших рубриках

◙Q24.86 Вроджена вада розвитку міокарда, не класифікована в інших рубриках
Хвороба Уля

◙Q24.87 Вроджена вада розвитку серцевого клапана, не класифікована в інших рубриках

◙Q24.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку серця
Неправильне положення серця

Q24.9 Вроджена вада серця, неуточнена
Вроджена(е):

 • вада серця білого типу
 • аномалія серця БДВ
 • захворювання серця БДВ

Q25 Вроджені вади розвитку великих артерій

Q25.0 Відкрита артеріальна протока
Відкрита боталлова артеріальна протока
Незарощена артеріальна протока

Q25.1 Коарктація аорти

◙Q25.10 Коарктація аорти, неуточнена

◙Q25.11 Коарктація аорти, предуктальна

◙Q25.12 Коарктація аорти, постдуктальна

◙Q25.13 Коарктація дуги аорти

◙Q25.19 Інші уточнені коарктації аорти

Q25.2 Атрезія аорти

Q25.3 Стеноз аорти
Виключено: вроджений стеноз аортального клапана (Q23.01)

◙Q25.30 Стеноз аорти, неуточнений

◙Q25.31 Надклапанний аортальний стеноз

◙Q23.32 Підклапанний аортальний стеноз

◙Q25.39 Інший уточнений стеноз аорти

Q25.4 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку аорти

◙Q25.40 Вроджена вади розвитку аорти, неуточнена

◙Q25.41 Відсутність аорти
Аплазія аорти

◙Q25.42 Вроджена аневризма аорти
Аневризма синуса Вальсальви (розірвана)

◙Q25.43 Подвійна дуга аорти [судинне кільце аорти]

◙Q25.44 Гіпоплазія аорти
Виключено: гіпоплазія аорти при синдромі лівобічної гіпоплазії серця (Q23.4)

◙Q25.45 Збереження дуги аорти
Збереження:

 • витків дуги аорти
 • правої дуги аорти

◙Q25.46 Несправжній артеріальний стовбур

◙Q25.47 Декстрапозиція аорти
Виключено: з тетрадою Фалло (Q21.3)

◙Q25.49 Інші уточнені вроджені вади розвитку аорти
Вроджена дилатація аорти

Q25.5 Атрезія легеневої артерії

Q25.6 Стеноз легеневої артерії
Надклапанний стеноз легеневої артерії

Q25.7 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку легеневої артерії

◙Q25.70 Вроджена вада легеневої артерії, неуточнена

◙Q25.71 Вроджена аневризма легеневої артерії
Вроджена артеріовенозна аневризма легеневих судин

◙Q25.79 Інші уточнені вроджені вади легеневої артерії

Аберантна
Агенезія
Гіпоплазія
} легеневої(а) артерії(я)

Q25.8 Інші вроджені вади розвитку великих артерій

Q25.9 Вроджена вада розвитку великих артерій, неуточнена

Q26 Вроджені вади розвитку великих вен

Q26.0 Вроджений стеноз порожнистої вени

◙Q26.00 Вроджений стеноз порожнистої вени, неуточнений

◙Q26.01 Вроджений стеноз верхньої порожнистої вени

◙Q26.02 Вроджений стеноз нижньої порожнистої вени

◙Q26.09 Інший уточнений вроджений стеноз порожнистої вени

Q26.1 Збереження лівої верхньої порожнистої вени

Q26.2 Тотальна аномалія з’єднання легеневих вен
Повний аномальний дренаж легеневих вен

Q26.3 Часткова аномалія з’єднання легеневих вен
Частковий аномальний дренаж легеневих вен

Q26.4 Аномалія з’єднання легеневих вен, неуточнена

Q26.5 Аномалія з’єднання ворітної вени
Аномалія кінцевого відділу ворітної вени

Q26.6 Нориця між ворітною веною та печінковою артерією

Q26.8 Інші вроджені вади розвитку великих вен

◙Q26.81 Синдром кривої турецької шаблі

◙Q26.89 Інші уточнені вроджені вади розвитку великих вен
Відсутність порожнистої вени (верхньої) (нижньої)
Непарна нижня порожниста вена по всій довжині
Збереження лівої задньої основної вени

Q26.9 Вроджена вада розвитку великої вени, неуточнена
Аномалія порожнистої вени (верхньої) (нижньої) БДВ

Q27 Інші вроджені вади розвитку периферичної судинної системи
Виключено:
Аномалії:

 • церебральних та прецеребральних судин (Q28.0-Q28.3-)
 • коронарних судин (Q24.5)
 • легеневої артерії (Q25.5-Q25.7-)

Вроджена аневризма сітківки (Q14.1)
Гемангіома та лімфангіома (D18.-)

Q27.0 Вроджена відсутність та гіпоплазія пупкової артерії

◙Q27.01 Вроджена відсутність пупкової артерії
Поодинока пупкова артерія
Двосудинна пуповина

◙Q27.02 Вроджена гіпоплазія пупкової артерії

Q27.1 Вроджений стеноз ниркової артерії

Q27.2 Інші та неуточнені вроджені вади розвитку ниркової артерії

◙Q27.20 Вроджена вада розвитку ниркової артерії, неуточнена
Вроджена вада розвитку ниркової артерії БДВ

◙Q27.21 Вроджена атрезія ниркової артерії
Вроджена відсутність ниркової артерії

◙Q27.22 Вроджена гіпоплазія ниркової артерії

◙Q27.29 Інші уточнені вроджені вади ниркової артерії
Множинні ниркові артерії

Q27.3 Периферична артеріовенозна вада розвитку
Артеріовенозна аневризма
Виключено: набута артеріовенозна аневризма (I77.0)

Q27.4 Вроджена флебектазія

Q27.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку периферичної судинної системи
Аберантна підключична артерія

Відсутність
Атрезія
}

артерії або вени НКІР

Вроджена(ий):

 • аневризма (периферична)
 • стриктура артерій
 • варикоз

Q27.9 Вроджена вада розвитку периферичної судинної системи, неуточнена
Аномалія артерії або вени БДВ

Q28 Інші вроджені вади розвитку системи кровообігу 
Виключено:
Вроджена аневризма:

 • коронарна (Q24.5)
 • БДВ (Q27.8)
 • периферична (Q27.8)
 • легенева (Q25.71)
 • сітківки (Q14.1)

Розірвана:

 • церебральна артеріовенозна вада розвитку (I60.8)
 • вада розвитку прецеребральних судин (I72.-)

Q28.0 Артеріовенозна вада розвитку прецеребральних судин
Вроджена артеріовенозна прецеребральна аневризма (нерозірвана)

Q28.1 Інші вади розвитку прецеребральних судин
Вроджена:

 • вада розвитку прецеребральних судин БДВ
 • прецеребральна аневризма (нерозірвана)

Q28.2 Артеріовенозна вада розвитку церебральних судин
Артеріовенозна вада розвитку головного мозку БДВ
Вроджена артеріовенозна церебральна аневризма (нерозірвана)

Q28.3 Інші та неуточнені вади розвитку церебральних судин

◙Q28.30 Вроджена вада розвитку церебральних судин, неуточнена

◙Q28.31 Аневризма великої мозкової вени (Галена)

◙Q28.39 Інші уточнені вади розвитку церебральних судин
Вроджена церебральна аневризма (нерозірвана) НКІР

Q28.8 Інші уточнені вроджені вади розвитку системи кровообігу

Вроджена аневризма уточненої локалізації НКІР

Q28.9 Вроджена вада розвитку системи кровообігу, неуточнена


Друк