СКОРОЧЕННЯ

СКОРОЧЕННЯ
Нижче наведено невичерпний перелік скорочень, що використовуються в Австралійських стандартах кодування:

ADA Австралійська асоціація стоматологів

AHCAs Австралійські медичні угоди

AHSRI Австралійський науково-дослідницький інститут медичних послуг

AIHW Австралійський інститут охорони здоров’я і соціального забезпечення

ASA Американське товариство анестезіологів

AZT Азидотимідин (зидовудин)

BAHA Слухові апарати з кістковою провідністю

BiPAP Двофазна вентиляція з позитивним тиском у дихальних шляхах

BPEG Британська група зі стимуляції та електрофізіології

BRCA Ген раку молочної залози

CCCG Клінічні класифікації та групи кодування

CLO Організм роду Campylobacter

DTG Технічна група ДСГ

Dx Діагноз

EOGBSD В-стрептококова хвороба з раннім початком

FESS Функціональна ендоскопічна хірургія приносових пазух

FRIMA Вільна права внутрішня грудна артерія

GBS Стрептококи групи B

HA SAB Внутрішньолікарняна бактеріємія Staphylococcus aureus

HAV Вірус гепатиту A

HBV Вірус гепатиту B

HCV Вірус гепатиту C

HDV Вірус гепатиту D

HEV Вірус гепатиту E

HHV-8 Герпесвірус людини

IgG/IgM Імуноглобуліни

IPPB Дихання з переміжним позитивним тиском

ITG Технічна група Міжнародної статистичної класифікації хвороб

MAC Комплекс Mycobacterium avium

MBS Каталог виплат в системі медичного страхування

MELAS Синдром MELAS (мітохондріальна енцефаломіопатія, лактатацидоз, інсультоподібні епізоди)

MERRF Міоклонус-епілепсія з рваними червоними м’язовими волокнами

NASPE Північноамериканське товариство зі стимуляції та електрофізіології

NCCC Національний центр типології діагностично-споріднених груп і класифікації

NCCH Національний центр класифікації в охороні здоров’я

NMDS Національний мінімальний набір даних

NSTEMI Інфаркт міокарда без підйому сегмента

ST OA Потилицею уперед

OL Потилицею вздовж

OP Потилицею назад

OT Потилицею впоперек

RIMA Права внутрішня мамарна артерія

SAB Бактеріємія Staphylococcus aureus

SLAP SLAP-ушкодження (пошкодження суглобової губи плеча в місці прикріплення сухожилля довгої головки біцепса)

ST Зубці S і T на ЕКГ

STEMI Інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST

АВ Атріовентрикулярний

АІКД Автоматичний імплантований кардіодефібрилятор

АКМІ Австралійський класифікатор медичних інтервенцій

АС-ДСГ Австралійська система діагностично-споріднених груп

АСК Австралійські стандарти кодування

БДВ Без додаткових визначень

БКК Базально-клітинна карцинома

В/в Внутрішньовенний

ВДП Вентрикулярний двокамерний пристрій

ВІЛ Вірус імунодефіциту людини

ВІТ Відділення інтенсивної терапії

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я

ВПЛ Папіломавірус людини

ВРЕ Ванкоміцин-резистентні ентерококи

ГБК Гіпербаричний кисень

ГІМ Гострий інфаркт міокарда

ГККК Група клінічної класифікації та кодування

ГПМК Гостре порушення мозкового кровообігу

ГСЛКА Головний стовбур лівої коронарної артерії

ДЕС Діетилстильбестроловий синдром

ДКА Діабетичний кетоацидоз

ДНК Дезоксирибонуклеїнова кислота

ДСГ Діагностично-споріднена група

ДТП Дорожньо-транспортна пригода

ЕГДС Езофагогастродуоденоскопія

ЕЕГ Електроенцефалограма

ЕКГ Електрокардіограма

ЕКЗ Екстракорпоральне запліднення

ЕКТ Електроконвульсивна терапія

ЕМГ Електроміографія

ЕОЗЖ Епізод очевидної загрози життю

ЗВРП Затримка внутрішньоутробного розвитку плоду

ЗНА Задня низхідна артерія

ЗПС Захворювання периферійних судин

ІВДШ Інфекція верхніх дихальних шляхів

ІЗЦД Інсулінозалежний цукровий діабет

ІКД Імплантований кардіовертер-дефібрилятор

ІМТ Індекс маси тіла

ІНЦД Інсулінонезалежний цукровий діабет

ІОЛ Інтраокулярна лінза

ІСШ Інфекція сечових шляхів

ІТС Індекс талія/стегна

ІХС Ішемічна хвороба серця

КН Коронарна недостатність

Комісія Австралійська   Комісія з безпеки й якості медичних послуг

КТ Комп’ютерна томографія

КТГ Кардіотокографія

КШ Коронарне шунтування

ЛВГА Ліва внутрішня грудна артерія

ЛВМА Ліва внутрішня мамарна артерія

Л-допа Леводопа

ЛОА Ліва огинаюча артерія

ЛОР Вухо, ніс, рот, горло

ЛП Лінійний прискорювач

ЛПВЩ Ліпопротеїни високої щільності

ЛПНА Ліва передня низхідна артерія

ЛТСО Лімфоїдна тканина слизових оболонок

М-коди Морфологічні коди новоутворень

МКХ Міжнародна статистична класифікація хвороб

МКХ-10 Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я – десята редакція

МКХ-10-АМ Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я – десятий перегляд – австралійська модифікація

МКХ-9-КМ Міжнародна класифікація хвороб - дев’ятий перегляд - клінічна модифікація

МКХ-О Міжнародна класифікація онкологічних хвороб

МНВ Міжнародне нормалізоване відношення

МРЗС Метицилін-резистентний золотистий стафілокок

МРТ Магнітно-резонансна томографія

НКІР Не класифікований в інших рубриках

ОАС Обструктивне апное сну

ОПА Обстеження під анестезією

ПВГА Права внутрішня грудна артерія

ПГ Проміжна гіперглікемія

ПДШВЛ Постійна допоміжна штучна вентиляція легень

ПКА Права коронарна артерія

ПКР Плоскоклітинний рак

ППВЛ Переміжна примусова вентиляція легень

ППД Післяпологова депресія

ППЗ Позначка початку захворювання

ППТ Площа поверхні тіла

ППТДШ Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах

ППШТ Постаурикулярний повношаровий шкірний трансплантат

РіВ Розширення і вишкрібання

РСВ Респіраторно-синцитіальний вірус

СВВ Стійка вірусологічна відповідь

СГВС Синдром гіповентиляції уві сні

СЛШ Серцево-легеневе шунтування

СНІД Синдром набутого імунодефіциту

СОАГС Синдром обструктивного апное - гіпноапное сну

СОАС Синдром обструктивного апное сну

СРДС Синдром раптової дитячої смерті

СРТ Стереотаксична радіотерапія

СРХ Стереотаксична радіохірургія

ССЗВ Синдром системної запальної відповіді

СЦАС Синдром центрального апное сну

ТТН Транзиторне тахіпное новонароджених

ТУРП Трансуретральна резекція простати

ХОЗДШ Хронічне обструктивне захворювання дихальних шляхів

ХОЗЛ Хронічне обструктивне захворювання легень

ХППДШ Хронічне порушення прохідності дихальних шляхів

ХХН Хронічна хвороба нирок

ЦАС Центральне апное сну

ЦВК Центральний венозний катетер

ЦД Цукровий діабет

ЦМВ Цитомегаловірус

ЦНС Центральна нервова система

ЦСР Цереброспінальна рідина

ЧТКА Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика

ЧТКРА Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія

ШКФ Швидкість клубочкової фільтрації

ШПВ Шунт з підшкірної вени